Statut

S T A T U T U L – actualizat al

ASOCIAȚIEI PĂRINTE ÎNFLOREȘTI

 

Membrii asociati care prezentul statut actualizat al asociatiei sunt:

 1. Baboș Laura, cetățean român, născută la data de 05.07.1977 în Cluj-Napoca, jud. Cluj,
 2. Baboș Andras Sandor, cetațean român, născut la data de 02.01.1979 în Turda, jud. Cluj,
 3. Lutas Sorina-Vasilica, cetățean român, născuta la data de 05.01.1982, în Buhusi, jud. Bacau,
 4. Macovei Laura, cetatean roman, nascuta la data de 01.03.1984 in mun. Iasi, jud. Iasi,
 5. Cimpoi Carmen-Claudia, cetatean roman, nascuta la data de 20.03.1980 in ors. Comanesti, jud. Bacau.

 

 

CAPITOLUL I

Denumirea. Forma juridică. Sediul. Durata.

Art.1. Denumirea.

Denumirea asociaţiei este ASOCIAȚIA PĂRINTE ÎNFLOREȘTI.

Această denumire se va regăsi de acum înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse.

Art.2. Forma juridică.

Asociația PĂRINTE ÎNFLOREȘTI este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 aşa cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.3. Sediul.

Sediul ASOCIAȚIEI PĂRINTE ÎNFLOREȘTI este în localitatea Floresti, str. Gheorghe Doja, nr.15, sc.1, et.3, ap.23, jud. Cluj, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.

În viitor asociaţia îşi va putea constitui, în baza hotărârii Consiliului Director, filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei mamă.

Art.4. Durata.

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul

Art.5. Patrimoniul iniţial.

Art.5.1.  Patrimoniul iniţial, la data constituirii asociaţiei, este de 850 lei (optsutecincizecilei), alcătuit din aportul în numerar al membrilor fondatori.

Art.5.2. Patrimoniul Asociatiei poate cuprinde: imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier,tipărituri, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar; fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare; orice alte valori, în condiţiile legii, ce servesc atingerii scopului asociației.

Art.5.3. Pe lângă patrimoniul propriu, Asociatia poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

Art.5.4. Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului Intern.

Art.5.5. Bunurile Asociatiei provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

Art.5.6. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociatiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art.6. Surse de completare a patrimoniului.

Patrimoniul iniţial va putea fi completat din următoarele venituri:

6.1. cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor asociaţiei, potrivit statutului şi regulamentului intern de funcţionare.

6.2. taxele de înscriere în cadrul asociaţiei.

6.3. donaţiile, sponsorizările sau legatele persoanelor fizice sau juridice române sau străine.

6.4. veniturile obţinute din organizarea de evenimente si manifestari in scopul promovarii intereselor asociatiei, precum si alte venituri realizate din activitati economice directe.

6.5. dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie.

6.6. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile.

6.7. resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

6.8. sume obtinute din diverse forme de finantare sau proiecte interne sau internationale.

6.9. orice alte venituri permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociaţiei.

Art.7. În nici un caz patrimoniul asociaţiei nu poate fi utilizat în alt scop decât cel prevăzut de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopului asociaţiei nu produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociaţia nu poate accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane numai dacă sarcinile astfel impuse nu contravin scopului asociaţiei.

 

CAPITOLUL III

Scopul şi obiectivele asociatiei

Art.8. 8.1. Asociaţia îşi propune, ca scop și obiective,

8.1. inchegarea comunitatilor de pretutindeni si sustinerea intereselor acestora va fi realizata prin:

8.1.1.Organizarea de targuri si intalniri tip ‘yardsale’ avand ca si scop promovarea parintilor ce creeaza obiecte handmade si repunerea in circuit a obiectelor folosite.

8.1.2.Organizarea de activitati caritabile pentru cei aflati in nevoie.

8.1.3. Realizarea unei legaturi intre comunitatea (in formare) a parintilor si autoritati, institutii, firme.

8.1.4. Organizarea de activitati si evenimente culturale, artistice, creative, sportive si educative dedicate copiilor, parintilor, tinerilor, grupurilor minoritare, grupurilor defavorizate, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nevoi speciale si publicului larg.

8.1.5. Organizarea de activitati si implementarea de proiecte care vizeaza protejarea mediului inconjurator.

8.1.6. Colaborarea cu unitatile de invatamant prescolar, scolar si universitar pentru realizarea de activitati dedicate prescolarilor, scolarilor, studentilor si profesorilor.

 

8.2. Informarea si educarea parintilor se poate face prin:

8.2.1 Organizarea de cursuri, ateliere de creatie, seminarii.

8.2.2 Editare, multiplicare, difuzare de materiale sub formă tiparită sau digitală care susţin obiectivul propus.

8.2.3. Schimburi de experienţă, întâlniri cu specific educational, intre parinti.

8.2.4. Alte activităţi necesare realizarii scopurilor Asociatiei.

 

8.3. Asociatia va spriji in principal si in mod prioritar intereselor membrilor activi.  

8.4. Asociaţia îşi propune totodată să se afilieze la federaţiile, uniunile şi asociaţiile naţionale şi internaţionale ce promovează scopuri si obiective similare.

8.5. În vederea promovării intereselor comune ale membrilor săi şi pentru o cât mai bună propagandă în favoarea scopului si obiectivelor asociaţiei, aceasta îşi propune să organizeze evenimente interne si chiar internaţionale având un calendar propriu in acest sens.

8.6. Promovarea activităţii asociaţiei se va face prin mijloace scrise, audio-video şi electronice.

8.7. Asociaţia isi propune sprijinirea membrilor săi sub aspect material şi / sau financiar in măsura in care considera acest aspect oportun in vederea realizării scopului si a obiectivelor pe care asociaţia le promovează.

 

CAPITOLUL IV

Membrii asociaţiei

Art.9. ASOCIATIA PARINTE INFLORESTI se compune din membri fondatori, membri activi şi membri de onoare.

Art.10. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut şi care sunt menţionaţi şi în actul constitutiv al asociaţiei.

Art.11. Membrii activi ai asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice care aderă necondiţionat la prezentul statut şi care promovează si participa la acţiunile in vederea realizării scopului si a obiectivelor asociaţiei şi care semnează în acest sens cererea de adeziune. Consiliul director aproba adeziunea de noi membrii, care se va decide cu votul majorităţii simple.

Art.12. Membrii de onoare ai asociaţiei sunt persoane fizice, indiferent de rasă, naţionalitate, limbă sau cultură, care şi-au adus un aport semnificativ la realizarea scopurilor si a obiectivelor asociatiei, si care, prin poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat-o în acest domeniu aduc un mare prestigiu asociaţiei, fiind de acord să sprijine prin numele şi valoarea lor asociaţia şi activitatea acesteia, precum şi persoanele fizice care au adus un sprijin important la activitatea asociaţiei. Aceştia pot participa, cu titlu de observatori, pe bază de invitaţie, la adunările generale ale membrilor asociaţiei, însă nu au drept de vot.

Art.13. Pot deveni parteneri persoane fizice sau juridice, organizaţii şi instituţii care sunt interesate în dezvoltarea Asociaţiei, a programelor sale, chiar dacă aceasta nu constituie obiectul lor principal de activitate. Calitatea de partener se dobândeşte prin încheierea unui acord de parteneriat care să definească raportul lor cu Asociaţia.

Art.14. Drepturile si obligaţiile membrilor:

14.1. Obligatiile membrilor sunt urmatoarele:

 • să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director;
 • să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociatiei;
 • să achite la timp cotizaţia şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
 • să nu aducă daune materiale sau morale Asociatiei sau membrilor acesteia şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
 • să notifice orice modificări privind datele personale;
 • sa nu angajeze asociatia in nicio activitate fara a avea mandatat statutar;

14.2. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:

 • să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către Asociatie conform pachetului de beneficii pentru care au optat și cotizat.
 • să se retragă liber din Asociatie.
 • să beneficieze de celelalte avantaje oferite de Asociatie membrilor săi.

Art. 15. Sancţiunile aplicate membrilor Asociatiei sunt: avertisment; suspendare; excludere.

Art.16. Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern. Faptele care atrag excluderea se aduc in discutia Adunarii Generale de catre Consiliul Director dupa discutarea in plen a acestora, la sesizarea oricarui membru al asociatiei, sau a oricaror organe sau institutii cu care asociatia are relatii de parteneriat.

Art.17. Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către: Consiliul Director.

Art. 18. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele conditii:

 • Prin deces;
 • Prin retragere în baza unei cereri scrise şi aprobate de către Consiliul director.
 • Prin excludere, ca urmare a hotararii Consiliului Director, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii:

– săvârşeşte cu rea credinţă abateri care contravin legislaţiei în vigoare punând în pericol viaţa altor persoane şi / sau siguranţa statului;

– nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând atingere imaginii asociaţiei;

– nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;

– nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a membrilor asociaţiei;

Art. 19. Asociaţia “PARINTE INFLORESTI” nu va răspunde pentru eventualele prejudicii financiare, fizice, materiale sau morale pe care le suferă sau le cauzează membrii săi prin nerespectarea Statutului , a regulamentelor sau acordurilor, nici de eventualele accidente sau incidente suferite de membrii săi.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

Art.20. 20.1. ASOCIATIA PARINTE INFLORESTI va putea fi in viitor organizata în mai multe departamente, fiecare urmând sa aibă competente specifice.

20.2. Numărul departamentelor care se vor putea crea este nelimitat, fiind conduse fiecare, în parte, de un conducător de departament (obligatoriu membru al asociaţiei) numit de către Consiliul director.

Art.21. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt: Adunarea generală a membrilor asociaţiei, Consiliul director şi Cenzorul.

Adunarea generală a membrilor asociaţiei.

Art.22. 22.1. Adunarea generală a membrilor asociaţiei este organul de conducere al asociaţiei alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi de onoare activi ai asociaţiei şi se convoacă de către preşedintele asociaţiei sau de către secretar, iar în situaţia în care nici una dintre aceste persoane nu poate convoca adunarea generală, aceasta se va întruni la solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei.

22.2. Convocatorul va trebui să cuprindă data, locul, ora şi ordinea de zi a adunării, precum şi data, locul şi ora ţinerii celei de a doua adunări în situaţia în care la prima nu se întruneşte cvorumul.

Art.23.Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

– alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

– modificarea actului constitutiv şi a statutului;

– dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

– orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut;

Art.24. Adunarea generală a membrilor asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a Cenzorului.

Art.25. Hotărârile adunării generale a membrilor asociaţiei se iau cu votul reprezentând majoritatea simpla a membrilor (1/2) prezenţi la adunare, dacă legea sau prezentul statut nu prevede altfel. Hotărârile luate de Adunarea generală sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.26. Adunarea este statutară dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii fondatori si de onoare convocati.. În situaţia în care, la prima convocare nu se îndeplineşte cvorumul mai sus amintit, pentru cea de a doua convocare, specificată în convocator, pentru o dată ulterioară primei, hotărârile se iau prin votul a 1/2 din numărul celor prezenţi, indiferent de numărul lor.

Art.27. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţiei care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Consiliul director

Art.28. Consiliul director al asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Componenţa consiliului director este menţionată în actul constitutiv al asociaţiei şi el se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la şedinţele sale putând participa, pe baza invitaţiei preşedintelui Consiliului director şi conducătorii fiecărui departament al asociaţiei, in măsura constituirii acestora.

Art.29. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:

– asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si asigura derularea activitatii curente a asociatiei;

– prezintă Adunării generale a membrilor asociaţiei raportul de activitate pe perioada anterioară scursă de la vechea adunare;

– execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmirea bilanţului contabil, a proiectului de buget, venituri şi cheltuieli;

– întocmeşte programele asociaţiei;

– elaboreaza regulamentul intern de functionare;

– aproba adeziunile de noi membrii;

– stabileşte cuantumul taxelor de înscriere;

– stabileşte cuantumul cotizaţiei membrilor activi;

– încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

– aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;

– stabileste modul de colaborare cu alte organizatii neguvernamentale, cu autoritatile administratiei publice si cu agentii economici, pentru realizarea obiectivelor asociatiei;

– alegerea şi revocarea Cenzorului;

– înfiinţarea de filiale, precum si modificarea sediului asociatiei;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală;

Art.30. Consiliul director ia decizii obligatorii în ceea ce priveşte atribuţiile sale cu votul favorabil a majoritatii membrilor săi prezenţi, iar in caz de paritate de voturi, votul Preşedintelui Asociaţiei va fi decisiv. În situaţia în care, la şedinţele Consiliului director, participă şi conducătorii departamentelor asociaţiei, aceştia nu vor avea drept de vot, însă pot face propuneri şi susţine cu argumente problemele discutate în cadrul Consiliului.

Art.31. Atribuţiile preşedintelui, membrilor Consiliului Director şi secretarului asociaţiei, în măsura în care nu sunt specificate sau înţelese din prevederile actelor constitutive se vor preciza în Regulamentul de Ordine Interioară ce se va aproba de prima adunare generală.

Art.32. Consiliul Director deleagă prin prezentul pe oricare dintre cei patru membrii fondatori, cu puteri depline fiecare, pentru reprezentarea asociatiei in relatia sa cu terte persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public, precum si cu orice institutie bancara, in vederea bunei functionari a asociatiei, cu specificarea că orice act incheiat va trebui adus în cel mai scurt timp la cunoştinţa Consiliului Director.

Cenzorul

Art.33. Cenzorul asociaţiei asigură controlul financiar intern. Atribuţiile cenzorului sunt următoarele:

– verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei

– întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale

– poate participa la şedinţele consiliului director, dar fără a avea drept de vot

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală

 

CAPITOLUL VI

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Art.34. Asociaţia se dizolvă :

 • de drept;
 • prin hotărâre judecătorească;
 • prin hotărârea adunării generale;
 • Art.35. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

– imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop

– reducerea numărului de membri sub limita legală dacă acesta nu a fost complinit în termen de trei luni de la data ivirii situaţiei;

Art.36. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:

– când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice

– când realizarea scopului propus se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice

– când asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit

– când asociaţia a devenit insolvabila

Art.37. Asociaţia se poate dizolva şi pe baza hotărârii Adunării generale a membrilor asociaţiei, iar în acest caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal încheiat în formă autentică se depune la instanţa competentă.

Art.38. În cazul dizolvării asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise prin donaţie doar către persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător.

Art.39. Lichidarea asociaţiei se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9, secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, asociaţia încetând a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

Art.40.  Actul constitutiv şi statutul asociaţiei vor putea fi modificate numai în baza hotărârii Adunării generale a membrilor asociaţiei care va decide cu votul reprezentând majoritatea absolută (2/3) a membrilor.

Art.41.  Modificarea actului constitutiv si a statutului asociaţiei se face prin înscrierea acesteia Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.

Art.42.  Asociaţia va putea dispune de ştampilă şi însemne proprii.

 

Prezentul statut actualizat conţine 42 de articole şi a fost tehnoredactat şi certificat de către av. Popa Bogdan din Baroul Cluj, astăzi data certificării, în sase exemplare, din care doua s-au eliberat membrilor asociati.